KDU.breadcrumbs.homeO nás Volební program 2014-2018


Vážení spoluobčané,
opět jsou před námi volby do zastupitelstev měst a obcí a Vy, jako voliči, budete mít na jedné straně možnost zhodnotit, jak zvolení zastupitelé naplnili volební program, který Vám předložili před čtyřmi léty a na straně druhé, budete moci si zvolit nové zástupce do vedení města. Zástupce, kteří získají Vaši důvěru a budou naplňovat Vaše představy, priority a budou si uvědomovat, že politika je činnost, jejímž základním smyslem je hledání společného dobra naší obce, země i celého lidstva.
Za uplynulé čtyřleté období se nám podařilo prosadit a v součinnosti se zastupiteli jiných politických stran zrealizovat mnoho prospěšných a zajímavých akcí. Např. ukončení stavebních prací na rekonstrukci piaristického kláštera a to refektáře a fasády. Byly revitalizovány zahrady v MŠ Švermova, MŠ Frenštátská a MŠ Pionýrů. V hodnotě asi 38 mil. Kč došlo k opravám místních komunikací a chodníků a vybudování parkovišť. Rozšířil se počet kulturních akcí pořádaných ve městě i místních částech Hájova a Prchalova. V sociální oblasti jsme se zasadili o schválení II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě na období 2013 – 2017. Předložili jsme zastupitelům zcela nový plán a to je Plán rozvoje rodinné politiky ve městě na léta 2013-2017. Ve městě byl přijat Tržní řád, který mimo jiné řeší zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Seniorům města jsme začali nabízet tisňovou linku, která přispěje k většímu bezpečí občanů a také Senior slevenku, která seniorům šetří náklady na využívání různých druhů služeb. Došlo k restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu na Místecké ulici, restaurování soch, křížů a opravě kapliček křížové cesty u farního kostela. V dalších investičních akcích byla opravena zeď u farního kostela a ohradní zeď u kostela sv. Kříže. V měsíci září až říjnu by mělo dojít k zahájení rekonstrukce kulturního domu.
Ne všechny priority našeho volebního programu se nám podařilo zrealizovat, ale musíme zkonstatovat, že v rámci politického vyjednávání a kompromisů se nám mnoho akcí podařilo prosadit a tím přispět ke zlepšení života ve městě.
KDU-ČSL je stranou, která se opět vrátila do poslanecké sněmovny, posílila o jeden mandát do evropského parlamentu a nabízí svým voličům program, který hájí zájmy široké veřejnosti. Obzvláště lidí, kteří potřebují pomoc a podporu společnosti při zvládání své životní situace. Proto bychom se opět, díky Vaší volební podpoře, chtěli podílet na samosprávě města a místních části Hajova a Prchalova. Našimi základními hodnotami, o které se opíráme a chceme se znovu opírat je zodpovědnost, spravedlnost, solidarita a bezpečnost.
Předkládáme Vám volební program, který je zaměřen v co nejširším spektru na rodinu a rozvoj života ve městě. Naši kandidáti, které Vám chceme představit, jsou lidé, kteří jsou odhodláni naplňovat program KDU – ČSL a pracovat zodpovědně pro lepší život nejenom v Příboře, ale také v místních částech Hajova a Prchalova.

1. Péče o rodinu
Fungující rodina realizující své základní sociální funkce je považována za základní jednotku naší společnosti. Na její prosperitě závisí udržitelný rozvoj naší celé společnosti a tudíž i našeho města. V rámci zvýšení pocitu bezpečí ve městě doporučíme uzamykání městského parku v nočních hodinách a jeho postupnou rekonstrukci. Budeme jej chtít doplnit dětskými herními prvky a zatraktivnit toto prostředí pro širokou veřejnost města. Budeme se snažit zajistit odpovídající bydlení pro mladé lidi, kteří opouštějí zařízení pro výkon ústavní výchovy, ve kterém doposud žily a chtějí žít v Příboře. Budeme podporovat činnost mateřského centra „Zvoneček“, které pomáhá rodičům na mateřské dovolené a také přispívá ke zlepšení jejich situace při návratu na trh práce. Nadále budeme podporovat fungování dalších dobrovolných podpůrných sociálních aktivit např. šatníku a dětského bazaru. Pro rodinu je rovněž důležité, aby se její členové mohli rozvíjet zapojením do různých kroužků a sportovních činností. Proto budeme směřovat finanční prostředky pro činnost organizací zajišťujících volnočasové aktivity ve městě, včetně sportovních. Plánujeme rovněž podpořit organizace sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením. Zároveň považujeme za důležité finančně podpořit fungující Občanskou poradnu, která zvyšuje úroveň finanční gramotnosti občanů města a pomáhá rodinám při řešení problémů ve finanční tísni. V rámci vybudovaných dětských hřišť při MŠ budeme nadále podporovat jejich udržitelný rozvoj. Pro zlepšení komunikace mezi rodinami a aktéry prorodinné politiky, bude v rámci webových stránek města vytvořena nová sekce – Rodinná politika. Budeme usilovat o její aktualizaci a rozšiřování o nové informace. V součinnosti s Moravskoslezským krajem chceme zavést Rodinné pasy.

2. Bytová politika
Bytová politika KDU-ČSL bude i v dalším volebním období zaměřena na potřeby mladých lidí a mladých rodin v sociální nouzi. Jsme si vědomi, že rodina může dobře fungovat jen tehdy, pokud má zajištěno kvalitní, bezpečné a cenově dostupné bydlení. Budeme usilovat o rekonstrukci a změnu způsobu užívání objektu č.p. 247 na ul. Jičínské, z důvodu zajištění nezbytné sociální pomoci lidem, kteří potřebují podporu při řešení své životní situace. Podpoříme aktivity, které povedou k urychlenému zahájení výstavby rodinných domů v lokalitě „ Za školou“. Nedoporučíme prodávat další bytové domy. V případě nutnosti vybudování potřebného bydlení se nacházejí ve městě objekty, které se mohou využít i pro dané účely. Zasadíme se o vytvoření pravidel pro stavebníky, v rámci kterých se budou moci připojit ke kanalizačnímu a vodovodnímu řádu, za stanovených pravidel a hlavně platících pro všechny občany ve městě.

3. Sociální politika
Budeme pokračovat v naplňování priorit II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě na léta 2013 – 2017. Zasadíme se o přípravu a realizaci III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě, aby byla zajištěna kontinuita realizovaných sociálních služeb a jejich financování. Budeme se snažit o rozšíření linky tísňové péče, která přispívá občanům k pocitu bezpečí. Dále budeme usilovat o rozšíření služeb u podnikatelských subjektů v rámci nabízené Senior slevenky. Nadále budeme finančně podporovat organizace, které nabízejí sociální služby a volnočasové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Budeme se snažit prosadit, aby veřejné objekty ve městě měly vybudován bezbariérový přístup, včetně radnice.

4. Školství a sport
Kandidáti KDU – ČSL jsou si velmi dobře vědomi, že vzdělání a zdravý rozvoj dětí je největší investicí do budoucnosti, která se vrací. Proto budeme usilovat o to, aby vždy bylo dostatek míst v MŠ, ale i dostatek finančních prostředků pro provoz předškolních, školních i mimoškolních zařízení. Nadále budeme finančně podporovat zařízení pracující s mládeží, na základě stanovených kritérií. Podpoříme i sportovní neziskové organizace s cílem, vybudování instituce, která zajistí efektivní hospodaření s finančními prostředky sportovních organizací.

5. Péče o kulturní památky
Z hlediska budoucnosti je péče o kulturní dědictví nutností. Proto i v dalším volebním období budeme věnovat zvýšenou pozornost všem kulturním památkám v našem městě. Majitelé domů na náměstí č.p. 43, 44 a 45 budeme iniciovat k přistoupení k jejich postupné rekonstrukci, nebo prodeje tak, aby tyto domy dotvořily celkový pozitivní vzhled příborského náměstí. Dále se budeme snažit o prosazování jednotného označování všech provozoven na náměstí v souvislosti s historickým charakterem náměstí. V tomto volebním období podpoříme dokončení úprav nového hřbitova a budeme se snažit o postupnou rekonstrukci hřbitova starého.

6. Kultura a rozvoj cestovního ruchu a turismu
Neméně důležitou prioritou a zásadní záležitostí bude rekonstrukce Kulturního domu, která byla celé volební období zdržována. Naše představa je, aby v II. polovině roku 2015 došlo k jeho znovuotevření. Podpoříme vytvoření provázaného systému fungování kulturních zařízení ve městě, tzn. kulturní dům, piaristický klášter, rodný dům S. Freuda tak, aby bylo zajištěno jejich využití. Propagace, organizace a rozšiřování kulturně společenských aktivit by nemělo být odkázáno jen na finanční prostředky města. Budeme nadále spolupracovat se všemi subjekty ve městě, které organizují kulturní a společenské akce.
Zasadíme se o vybudování turistického informačního centra v domě č. p. 9 na náměstí S. Freuda, které bude odpovídat moderním standardním parametrům informačních center. Bude nabízet nové služby pro turisty, včetně průvodcovských služeb a nových aktivit. Rozšíříme spolupráci s partnerskými městy a to nejenom na poli turistickém, ale také v oblasti školství, sportovních aktivit atd.

7. Životní prostředí
Chceme prosadit revitalizaci parků u břehu řeky Lubiny, ale také městského parku. Ten by měl sloužit nejen pro setkávání rodin s dětmi, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí. Jednu část parku u břehu řeky Lubiny zřídit jako klidovou zónu pro posezení a odpočinek a další část upravit pro možnost aktivního odpočinku, se zřízením cvičebních prvků pro děti a seniory. Budeme prosazovat, aby byla upřednostněna ekologická funkce městských lesů před funkcí ekonomickou. Chceme, aby městské lesy sloužily obyvatelům města k jejich relaxaci.

8. Rozvoj města a venkova
Jsme připraveni schvalovat vyrovnané rozpočty. Stavební akce budou zahájeny až po zajištění dostatečného množství finančních prostředků. Podpoříme zpracování těch projektových dokumentací na stavební akce, které budou realizovatelné a prospěšné pro město. Budeme pokračovat v činnosti Místní akční skupině Lašsko, z které můžeme v novém programovacím období získat finanční prostředky pro naše zemědělce a tím podpořit regionální produkty. Také můžeme z Místní akční skupiny Lašsko zafinancovat projekty přispívající k rozvoji venkova. Podpoříme pokračování farmářských trhů a rozšíříme síť prodejců nabízející místní produkty. Navážeme spolupráci s místními skupinami nabízející udržitelný ekologický rozvoj ve městě a propagující bio produkty. Podpoříme rekonstrukci Obecního domu na Prchalově a další část rekonstrukce Kulturního domu na Hájově.
 
Vážení spoluobčané,
            velmi si vážíme důvěry, kterou nám projevíte při volbách, podporou naší strany KDU – ČSL, našich kandidátů a našeho volebního programu. Váš hlas rozhodne o tom, jak se nám podaří volební program naplňovat a jak se město bude rozvíjet v dalším období.

            Naši kandidáti chtějí politiku vykonávat jako službu občanům – dejte hlas KDU – ČSL.